สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

 

1. สามารถเข้าร่วมการประชุมและการสัมมนาพิเศษต่างๆ ของสมาคมได้ฟรีหรือในราคาพิเศษ
    สำหรับความเป็นสมาชิกทั้งนี้อยู่กับความเหมาะสม

2. รับทราบข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรงทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

3. มีโอกาสเป็นผู้แทนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำเสนอต่อทางราชการอันเป็นประโยชน์
    โดยตรงต่อสมาชิก

4. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลระหว่างเพื่อนสมาชิกที่ประกอบธุรกิจขายตรง ตลอดจน
    หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ

5. ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่าที่จะ
    อำนวยได้

6. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือในที่
    ประชุมใหญ่วิสามัญ

7. สมาชิกสามัญมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม สมาชิกวิสามัญไม่มีสิทธิใช้เครื่อง
    หมายของสมาคมแต่สามารถระบุข้อความการเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมได้

8. สามารถร้องขอให้สมาคมเข้าร่วมสนับสนุนในกิจกรรมของบริษัท เพื่อสร้างภาพลักษณ์
    ขององค์กรในฐานะเป็นบริษัทขายตรงที่เป็นที่ยอมรับ

9. ได้รับการประชาสัมพันธ์บริษัทโดยผ่านเว็บไซต์ของสมาคม

10. สมาชิกสามัญมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการของสมาคม หรือเป็นผู้แทน
      ของสมาคมในการเข้ารับการคัด  เลือกจากรัฐมนตรีเพื่อเป็นกรรมการ ขายตรงและตลาด
      แบบตรง 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/12/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation