สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 
1. ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่

      และมติของคณะกรรมการของสมาคมโดยเคร่งครัด

2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ

3. ชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมตามกำหนด

4. สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนชื่อ สัญชาติ ย้ายที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนประเภทวิสาหกิจ เลิกประกอบ 
    วิสาหกิจ หรือเปลี่ยนผู้แทน  นิติบุคคลจะต้องแจ้งให้เลขาธิการสมาคมทราบเป็นหนังสือ
    ภายในกำหนด 7 วันนับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลง


 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/14/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation