เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
Giffarine Skyline Unity Co., Ltd.

ผู้บริหารสูงสุด 
พญ. นลินี ไพบูลย์  ประธานกรรมการ
Nalinee Paiboon, MD.   President

วิสัยทัศน์ 
เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงและความสำเร็จสูงสุด เพื่อชีวิตที่ดีและมีคุณค่ามากขึ้นในสังคม ให้กับนักธุรกิจกิฟฟารีนตลอดไป

ประเภทธุรกิจ
ขายตรงหลายชั้น MLM

ผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง-บำรุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์เกษตร 
เกียรติรางวัล

ผลิตภัณฑ์คุณภาพกิฟฟารีน ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ด้วยเกียรติรางวัลต่างๆดังนี้
• ใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบัน BVQI
• การรับรองระบบจัดการสุขลักษณะ GMP จากองค์การอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ทั้งใน
  การผลิตเครื่อง   สำอาง และผลิตยาจากสมุนไพร
• การรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) จาก BVQI
• การรับรองเครื่องหมายฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
• ตราสัญลักษณ์สินค้าไทย THAILAND ' S BRAND จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
• รางวัลสมุนไพรคุณภาพ ประจำปี 2544 (ขมิ้นชัน) และปี 2545 (ฟ้าทะลายโจร) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   กระทรวงสาธารณสุข
• การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ในผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มสมุนไพร จากสถาบัน BVQI
• การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO / IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   กระทรวงสาธารณสุข
• การรับรองมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) จาก BVQI
• ใบประกาศนียบัตรโครงการยกระดับสถานที่ผลิตอาหาร (FOOD SAFETY) จากกระทรวงสาธารณสุข
• รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ส่งออกไทย หรือPM AWARD 2005 ประเภทผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่( BEST  EXPORTER)
• รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย 2551  ในฐานะองค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักจรรณยาบรณ
   หอค้าไทย
• รางวัล อย. Quality Award 2009 โดยคณะกรรมการอาหารและยาได้มอบให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
   ผลิตผลิตภัณฑ์ได้มาตฐาน มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด
• รางวัล Superbrands  2008-2009  ในฐานะสุดยอด     แบรนด์ไทย ที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์ ควบคู่ไป
  กับคุณภาพผลิตภัณฑ์มาตฐานสากลสู่สายตานานาประเทศทั่วโลก
 

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
36/1 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 11 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.  10400
โทรศัพท์ 0-2619-6070
โทรสาร 0-2619-8130 , 0-2619-6020

ที่ตั้งสาขา
( ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ ) Giffarine Delivery โทร . 0-2619-5222

ชื่อตัวแทน 
คุณพงศ์พสุ อุณาพรหม / ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด 

ชื่อผู้ติดต่อ 
คุณณัชชารีย์  วงศ์วัชรมงคล / เลขานุการผู้บริหาร


เว็บไซด์ www.giffarine.com


 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/27/1/

 
  

TDSA VDO Presentations (Thai & English Version) เอกสารประกอบการบรรยายเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี ของสมาคมขายตรงไทย