สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
Giffarine Skyline Unity Co., Ltd.

ผู้บริหารสูงสุด 
พญ. นลินี ไพบูลย์  / ประธานกรรมการ
Nalinee Paiboon, MD. /  President

วิสัยทัศน์ 
เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงและความสำเร็จสูงสุด เพื่อชีวิตที่ดีและมีคุณค่ามากขึ้นในสังคม ให้กับนักธุรกิจกิฟฟารีนตลอดไป

ประเภทธุรกิจ
ขายตรงหลายชั้น MLM

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง-บำรุงผิวพรรณ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์เกษตร 


เกียรติรางวัลผลิตภัณฑ์คุณภาพกิฟฟารีน ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ด้วยเกียรติรางวัลต่างๆ ดังนี้
• ใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบัน BVQI
• การรับรองระบบจัดการสุขลักษณะ GMP จากองค์การอาหารและยา (อย.) กระทรวง      
  สาธารณสุข ทั้งในการผลิตเครื่องสำอาง และผลิตยาจากสมุนไพร
• การรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) จาก BVQI
• การรับรองเครื่องหมายฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
• ตราสัญลักษณ์สินค้าไทย THAILAND ' S BRAND จากกรมส่งเสริมการส่งออก
  กระทรวงพาณิชย์
• รางวัลสมุนไพรคุณภาพ ประจำปี 2544 (ขมิ้นชัน) และปี 2545 (ฟ้าทะลายโจร)
  จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
• การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ในผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มสมุนไพร
  จากสถาบัน BVQI
• การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO / IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์
  การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
• การรับรองมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) จาก
  BVQI
• ใบประกาศนียบัตรโครงการยกระดับสถานที่ผลิตอาหาร (FOOD SAFETY)
  จากกระทรวงสาธารณสุข
• รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ส่งออกไทย หรือPM AWARD 2005 ประเภทผู้ส่งออกสินค้า
   ไทยดีเด่น ( BEST  EXPORTER)
• รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย 2551 ในฐานะองค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณ
   ตามหลักจรรยาบรรณหอค้าไทย
• รางวัล อย. Quality Award 2009 โดยคณะกรรมการอาหารและยาได้มอบให้ผู้ประกอบการ
  ที่ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ ผลิตผลิตภัณฑ์ได้มาตฐาน มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อ
  สังคมมาโดยตลอด
• รางวัล Superbrands 2008-2009 ในฐานะสุดยอดแบรนด์ไทย ที่มีความเป็นเลิศด้าน
 การสร้างแบรนด์ ควบคู่ไปกับคุณภาพผลิตภัณฑ์มาตฐานสากลสู่สายตานานาประเทศทั่วโลก
 

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
36/1 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 11 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2619-6070
โทรสาร 0-2619-8130 , 0-2619-6020

ที่ตั้งสาขา
( ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ ) Giffarine Delivery โทร . 0-2619-5222

ชื่อตัวแทน 
คุณพงศ์พสุ อุณาพรหม / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาด 

ชื่อผู้ติดต่อ 
คุณสริญญา สาระสุทธิ / ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

เว็บไซด์ www.giffarine.com


 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/27/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation