สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

สารจากนายกสมาคมการขายตรงไทย   

 

สวัสดีครับ  ท่านอดีตนายกสมาคม ท่านอุปนายก ท่าน CEO  คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย  ท่านนักธุรกิจขายตรง  และท่านผู้อ่านทุกท่าน 

ก่อนอื่น ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้สละเวลาให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฏิบัติภารกิจของสมาคม ด้วยการสรรสร้างกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และร่วมกันเผยแผ่ภาพลักษณ์อันดีงามของสมาคมการขายตรงไทย  และอุตสาหกรรมขายตรงในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก รับรู้และเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และพันธกิจของสมาคมการขายตรงไทยที่มีต่อทั้งภาครัฐ สถานศึกษา และประชาชน จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของสังคมไทยในทุกภาคส่วน

อย่างไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจขายตรงไทยนั้น ไม่เพียงแต่ยึดมั่นดำรงตนอยู่ในกรอบแห่งจรรยาบรรณและภาพลักษณ์สมาคมที่ขีดเส้นตรงตามกฎหมายและกฎจรรยาบรรณการทำธุรกิจเท่านั้น แต่การทำธุรกิจที่ดี ต้องสอดคล้องและปรับตัวไปตามกระแสโลกาภิวัตน์และยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วย เช่น การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำให้โลกของเรานั้นมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวไกลทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างตัวบุคคล ชุมชน ภาคธุรกิจ การตลาด อุตสาหกรรม และรัฐบาลทั่วโลก อันส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบต่อธุรกิจขายตรงเช่นเดียวกัน ได้รับผลกระทบซึ่งจะเห็นได้จากกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถปรับตัวเข้ากับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆ ได้อย่างสะดวกง่ายดายจากช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีอย่างหลากหลายมากขึ้นในยุคปัจจุบัน 

ในด้านการเจริญเติบโตนั้นเราสามารถเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า และสร้างอาชีพให้กับคนหมู่มาก โดยเฉพาะความสะดวกรวดเร็วในแง่การให้บริการแก่ผู้บริโภค ซึ่งตัวลูกค้าเองก็มีทางเลือกในการใช้สินค้าได้มากขึ้น ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่มีการพัฒนาสินค้าทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และความแปลกใหม่ของสินค้าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์กับทั้งผู้จำหน่ายและผู้บริโภค ที่มีโอกาสเปิดรับลูกค้าฐานใหม่ๆ และลูกค้าเองก็ได้บริโภคของดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ด้วยความสะดวกและรวดเร็วทันใจ

แต่ในทางกลับกันนั้น ก็เป็นช่องว่างที่สามารถทำให้ผู้ประกอบธุรกิจบางรายที่มุ่งหวังเพียงการกระจายสินค้าจำนวนมาก โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นโอกาสในการสร้างกำไรจากยอดขายที่มหาศาลเป็นสำคัญ ซึ่งกรณีนี้อาจสร้างผลกระทบที่เป็นไปในด้านลบให้กับผู้บริโภคที่จะได้รับสินค้าที่ไม่คุ้มค่ากับราคา หรืออาจได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้าได้ 

ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ หากเรามองเป็นความท้าทาย เราจะรู้สึกสนุกไปกับการได้เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ทำให้เรามีโอกาสดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ และการสร้างฐานการดูแลผู้บริโภคได้ สะดวก ง่ายดายและรวดเร็ว มากขึ้น ทั้งนี้การสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสในยุคโลกาภิวัตน์แห่งวงการดิจิตอลสมัยใหม่ จึงต้องใช้ความร่วมแรงร่วมใจกับทุกบริษัทในสมาคมการขายตรงไทย ให้เน้นย้ำเรื่องคุณภาพสินค้าและรูปแบบการดำเนินการทางธุรกิจเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและเพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์การตลาดตลอดจน อุปสงค์ อุปทาน ของทั้งลูกค้าและผู้จำหน่ายให้ตรงตามยุคสมัยโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน    
 

ขอบคุณครับ

สุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล

นายกสมาคมการขายตรงไทย

 

  

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/7/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)