สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคม
วาระ กรกฎาคม 2559 - มิถุนายน 2561
 

     ชื่อ-นามสกุล / Name - Surname ตำแหน่ง / Position 
1.

คุณเสริมสุข  บูรณพันธ์  

Mrs.Sermsook Buranaphan  

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

            Honorary Advisor            

2.

คุณปรีชา  ประกอบกิจ

  Mr.Preecha Prakobkit  

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   Honorary Advisor   

3.

คุณสุชาดา  ธีรวชิรกุล 

Ms.Suchada Theeravachirakul 

         นายกสมาคม  

        President   

4.

คุณกิจธวัช  ฤทธีราวี

Mr.Kittawat Ritteerawee

                  อุปนายกฝ่ายการศึกษา

Vice President – Education

5.

พญ.นลินี  ไพบูลย์

    Dr.Nalinee Paiboon, MD  

อุปนายกฝ่ายรัฐสัมพันธ์

   VicePresiden-Government Relations

6.

 

          
คุณวิภาดา ตั้งปกรณ์


Mrs.Vipada Tangpakorn

 

เลขาธิการ และฝ่ายต่างประเทศ

  Secretary General and Foreign Affairs
 

7.

 

คุณนิตยามงคลธรรมากุล

Ms.Nittaya Mongkolthammakul

  


เหรัญญิก

Treasurer

 

8.

 
 คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล

Mr.Suthep Yuenyongvithayakul

 

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

Member Relations Committee

9.

 คุณปรียาพันธ์  เสือดี

Mrs.Preeyaphan Suidee

กรรมการฝ่ายการสื่อสาร
Communication Committee
10.

 คุณอคิรณัฐ สุทธิพงษ์เกษตร

Mr.Akiranut Sudtipongkasest

กรรมการฝ่ายการสื่อสาร
Communication Committee


11.  

 

คุณคริสโตเฟอร์ เฮยนสึ คิม

Mr. Christopher Hyunsu Kim

 
 

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

Special Events Committee
TDSA AWARD 
12.

 

 ร.ต.ต.ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี

Pol.Sub-Lt.Surachet Chousri,Ph.D.กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

Special Events Committee
TDSA AWARD 
13.  

คุณอรรถกฤต กีรติวิทยายุต

Mr.Atthakrit Keeratiwitayayut            

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

Special Events Committee
TDSA AWARD
 

 14.

 

คุณราเมศ วัฒนเสลารัต

      Mr.Ramez  Wattanaserarat  

 

 กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

Special Events Committee
 
 
15

 

     

คุณลีโอ ลีออง 

 Mr.Leo Leong 

 

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

  Special Events Committee  

   

 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/8/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)