สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคม
วาระ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2565
 

     ชื่อ-นามสกุล / Name - Surname ตำแหน่ง / Position 
1.

คุณเสริมสุข  บูรณพันธ์  

Mrs.Sermsook Buranaphan  

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

            Honorary Advisor            

2.

คุณปรีชา  ประกอบกิจ

  Mr.Preecha Prakobkit  

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   Honorary Advisor   

3.

คุณกิจธวัช  ฤทธีราวี

  Mr.Kittawat Ritteerawee    

         นายกสมาคม  

        President   

4.

 

พญ.นลินี  ไพบูลย์

    Dr.Nalinee Paiboon, MD  

 

         อุปนายกฝ่ายรัฐสัมพันธ์

Vice Presiden-Government Relations

   


 

 
5.

 


           

ร.ต.ต.ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี

Pol.Sub.Lt.Surachet
Chousri, Ph.D

 

 

 

เลขาธิการ 

  Secretary General 
 

6.
ดร.สุภัตรา แปงการิยา


Supattra Pangkariya, D.B.A

 

  


เหรัญญิก

Treasurer

 

7.

 

 


คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล


Ms.Suchada Theeravachirakul

  
 


กรรมการฝ่ายการศึกษา


Education Committee

 

8.


 

คุณวิภาดา ตั้งปกรณ์

Mrs.Vipada Tangpakorn

 


กรรมการฝ่ายต่างประเทศ

Foreign Affairs Committee
9. คุณจอห์น แอนดรูว์ เฮ็ดจ์

Mr.John Andrew Hedges

 

 

กรรมการฝ่ายการสื่อสาร


Communication Committee

   

10.  

 


คุณอรรถกฤต กีรติวิทยายุต

Mr.Atthakrit Keeratiwitayayut     

 
 

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

Special Events Committee
 11.

 

 

 

คุณชาญสถิตย์ เขมะวิชานุรัตน์

Mr.Chansatid Kaemavichanurat  

 


กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

Special Events Committee


       
   

 

 

ลิงค์ถาวร http://www.tdsa.org/content/8/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation