สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณจินตนา ประทีปะเสน

 • คุณเพ็ญพิมล พิทักษ์บุญเขต

 • คุณวรรณเพ็ญ - คุณเขมทัสน์ กาญจนารักษ์

 • คุณจรัสศรี - คุณโยธิน ลีนานนท์

 • คุณอุไรวรรณ ศุภสารัมภ์

 • คุณสุกัญญา รักษ์สันติกุล

 • คุณสุทธิวัสส์ - คุณสุชาณี คำภา

 • คุณวรรณเพ็ญ - คุณเขมทัสน์ กาญจนารักษ์

 • คุณนาถลดา ขันติขจรวงศ์

 • คุณสุทธิวัสส์ - คุณสุชาณี คำภา

 • คุณวรรวิภา กลิ่นเกลา

 • คุณวรรณเพ็ญ - คุณเขมทัสน์ กาญจนารักษ์

 • คุณสุทธิวัสส์ - คุณสุชาณี คำภา

 • คุณเตชสิทธิ์ หาญประสิทธิ์คำ

 • คุณเพ็ญพิมล พิทักษ์บุญเขต

 • คุณเตชสิทธิ์ หาญประสิทธิ์คำ

 • คุณสุทธิวัสส์ - คุณสุชาณี คำภา

 • คุณวรรณเพ็ญ - คุณเขมทัสน์ กาญจนารักษ์

 • คุณเตชสิทธิ์ หาญประสิทธิ์คำ

 • คุณจรัสศรี - คุณโยธิน ลีนานนท์

 • คุณสุทธิวัสส์ - คุณสุชาณี คำภา

 • คุณสุทธิวัสส์ คำภา, คุณสุชาณี คำภา

 • คุณนันท์นิชา โกวิชัย

 • คุณนวลศิริ ดุจจานุทัศน์

 • 1. คุณเพ็ญพิมล พิทักษ์บุญเขต

 • 2. คุณสุทธิวัสส์ คำภา

 • 2. คุณสุชาณี คำภา

 • 3. คุณพรรณภัค คชมณี

 • 1. คุณสุทธิวัสส์ คำภา

 • 2. คุณบุญเรือน ประเสริฐลาภ

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation