สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณสุพัตรา - คุณประกิจ หงษ์วิเศษ





 • คุณธีรยุทธ - คุณวิริยา เพียงพอพิศาล





 • คุณปิยภรณ์ คงศักดิ์ตระกูล





 • คุณอรอนงค์ - คุณศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์





 • คุณไพโรจน์ - คุณจุฑามาศ ดิลกพัฒนมงคล





 • คุณศุภชัย เอกไพบูลย์





 • คุณธนวัฒน์ เรืองสว่าง - คุณสุพิชฌาย์ ไชยวัฒน์





 • คุณมัญฑิตา จินดา





 • คุณกมลวรรณ หิรัญบุตร





 • คุณจิรายุ - คุณปวริศา เมธารมณ์





 • คุณพนม - คุณสายพิน ไพยริน





 • คุณธมกร สุทธนะ - คุณสรรเพ็ชญ์ โกมลารชุน





 • คุณนงลักษณ์ - คุณประสพสุข ธัชสัมฤทธิ์





 • คุณชินวัตร กิจส่องแสง - คุณจันทรัตน์ ศรีกิจตยนนท์





 • คุณณัฏฐ์ธมน พรหมอินทร์ - คุณธน จันทร์ไทย





 • คุณภัคกมล เพ็ชรสุก - คุณฐิติพันธ์ โกมลวิวัฒน์





 • คุณชุมพล เหลืองบรรเจิด - คุณวิลาสินี สังขปรีชา





 • คุณณัฐชา - คุณแสนรักษ์ วิสุทธิโกศล





 • คุณสุจิตรา ตู้จินดา





 • คุณเด่นอนันท์ - คุณฎารีณี ยอดราช





 • คุณจันทร์งาม ภู่ยิ้ม





 • คุณณัฐวัฒน์ เจริญวัฒนมงคล - คุณยศสรัล ศรีพงศ์จิรา





 • คุณปารณีย์ - คุณทัศน์พล บู้หลง





 • คุณประดับเดือน พวงจันทร์





 • คุณทศพล สุทธากูล, คุณกัลยา สุทธากูล





 • คุณชุติวรรณ ไชยรัตน์, พ.ท. วัฒนา จำชาติ





 • คุณชนัสนันท์ กัมพูจันทรินทร์, คุณกิตติพงศ์ กัมพูจันทรินทร์





 • คุณทิพย์รัตน์ - คุณสาธิต สินธุอุไร





 • คุณปรียาภรณ์ พรประสิทธิ์สุข





 • คุณแสงแข หิรัญเดชธนา - คุณภูเบศ วัชรหิรัญ





 







































































How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation