สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณประคองชัย ปิติชัยชาญ

 • คุณณัฐพล บุญทวีพร - คุณนิศาชล สิงหาสาร

 • คุณสมจิตต์ ปิติชัยชาญ

 • Mr. Michael Sarfelt

 • คุณสินีนาฏ แย้มขยาย

 • คุณธนรัตน์ ใบเจริญโรจน์

 • มิสเตอร์สตีเว่น - มิสซิสญาตาวีร์ จง

 • คุณโกศล ศุภวาณิชย์ลีลา

 • คุณเมธินี - คุณประเสริฐ อรรถการพงษ์

 • คุณภาคภูมิ กรีพลฤกษ์

 • คุณศิราณี - คุณวงศกร วัชระภาคย์

 • คุณธิดา เตชะธรรมรัตน์

 • คุณจริยาพร บุญสม

 • คุณชัยวัฒน์ - คุณกัญญา เลิศดำรงกุล

 • คุณภัทรชัย ให้ศิริกุล - คุณนาฎลาวัลย์ บำเพ็ญบุญ

 • คุณไพฑูรย์ โสภณสุขสถิตย์

 • คุณธิดา เตชะธรรมรัตน์ - คุณมนชัย มกรานุรักษ์

 • คุณณัฐพงษ์ ศุภลักษณ์พิทยา

 • คุณอิชย์ชญาณ์ - คุณดรุณ รุ่งสว่างสุคนธ์

 • คุณรสกช - คุณภาคิณ กษิดิศสกุล

 • คุณเสาวลักษณ์  เกศวารี       

 • คุณเชี่ยวชาญ นิลทจันทร์ - คุณกมลลักษณ์ พูนลาภ

 • คุณวันชนะ อุทัยวัฒนะ

 • คุณอินทิรา ณ พัทลุง - คุณวุฒิชัย แก้วนิล

 • คุณแตมิน ดีเย๊าะ

 • คุณกันญาภัค ศรีลาชัย, คุณนพอนันต์ สุวรรณที

 • คุณเบญจวรรณ วินทะชัย

 • คุณสายพิณ แสงหิรัญ

 • คุณจิรกานต์ นิรนาทล้ำพงศ์ - คุณเอกลักษณ์ โลกาพิพัฒน์

 • คุณเทพฤทธิ์ - คุณแพรไพลิน มโนเสงี่ยม

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation