สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณธิติมา - คุณวารุณี มิตรวารีสัมพันธุ์

 • คุณสุพรรณี กัลยาณสันต์ - คุณวิชัย สกุลบงกช

 • คุณนัทธมน ภูมิคำ

 • คุณพัทรวรรณ - คุณพิเชฐ สุขขะนิวาสน์

 • คุณบุญมาณพ - คุณพิมพ์พันธุ์ เมธาเกียรติกุล

 • คุณประเสริฐ ธัญจรูญ - คุณวนิดา มณเฑียรทอง

 • คุณสหทัศ - คุณเบญจวรรณ นุติทวัฒน์

 • มิสเตอร์แดนเนียล - มิสซิสเทรซี่ หลิว

 • คุณพวงผกา อมตมหัทธนะ

 • คุณพวงผกา อมตมหัทธนะ

 • คุณนลินรัตน์ เกรียงธีรศร

 • คุณฐิติกานต์ - คุณสิรวิชญ์ พันธุ์พานิช

 • คุณวทันยู พิทักษ์สุรชัย - คุณอณุรินทร์ คิดบรรจง - คุณนรพนธ์ พิทักษ์สุรชัย

 • คุณดีระพัฒน์ ยาปะโรหิต

 • คุณตฤณ - คุณจิราวรรณ วิชัยดิษฐ

 • คุณกฤษณพน - คุณภัทราพร วรรณวิทยาภา

 • คุณรัชดาวัลย์ อิงคะวิมลศรี - คุณสนสีดาร์ เธียรภาคย์กุล

 • คุณอัญชลี เวอร์การา - คุณธริฎา สุขวณิช

 • คุณนภัทร อรุณเรื่อ

 • คุณอังคณา อุลิต - คุณนรมล ตั๋นเจริญ

 • คุณวราพร เตียทวีเกียรติ - คุณไตรภูมิ แสงเพ็ชรศิริพันธ์

 • คุณวัชระ - คุณภัคษ์ศิณี คำดวง

 • คุณชนิดา มหาดำรงค์กุล อรเอก - คุณภัคกานต์ อิงสุธรรม

 • คุณขวัญจิต ใจสมุทร, ผศ.ดร.พิภพ ปราบณรงค์

 • คุณญาณาธร ธนาศรม, คุณภัคนันท์ ธนาศรม

 • คุณศิริกร นนทนานันท์, ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์

 • คุณมนัสนันท์ สมเกียรติกูล - คุณชนกนาถ สมเกียรติกุล

 • คุณศญา วัฒนปัญญาสิริ - คุณภคกุล พงษพฤทธโกศ

 • คุณศรุชา ดลปริพัตร - คุณพีรศักดิ์ วิทยเจริญพงษ์

 • 1. คุณพรรณนิษา ทนานันท์

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation