สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณวรรณภา มีพร

 • คุณอุไร สวัสดิกุล ณ อยุธยา

 • คุณรณชัย สุนทรโภคิน

 • คุณยุทธพล ณ บางช้าง

 • คุณฉวีวรรณ เพ็งลี

 • คุณรสสุคนธ์ อวยพรส่ง

 • คุณชนัญญา สันหลวง

 • คุณรัก หอมจันทร์

 • คุณชูศรี เจียมมานะ

 • คุณเตือนใจ ต่อโชติ

 • คุณบุญมี แย้มขะมัง

 • คุณอำไพ กลิ่นเกษร

 • คุณชนัญญา สันหลวง

 • คุณอุไร สวัสดิสกุล ณ อยุธยา

 • คุณสรธัญ ลิ้มประสิทธิ์ศักดิ์

 • คุณพรภัทร์อร ปุณณ์วัศอัน

 • คุณจรูญเกียรติ ชัยจำรูญพันธ์

 • คุณพรภัทรพิมล สิริมงคลพุทธะ

 • คุณวินยุตม์ แพ่งศิริ

 • คุณเจนจิรา โลหกิจ

 • คุณฐาปณี วรริทธิ์นันท์

 • คุณชนัญญา สันหลวง

 • คุณกรภรณ์ โหมานันท์

 • คุณรุ่งนภา กล่อมแก้ว

 • คุณนพพร วงศ์สถาพรพัฒน์

 • คุณภาวดี ชูหมื่น

 • คุณโรสยา เจะสอเหาะ

 • คุณพรภัทรพิมล สิรมงคลพุทธะ

 • คุณนราจันทร์ ปงใจ

 • คุณจารุวรรณ กอโพธิ์ศรี

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation