สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณพานุวัชร์ ขุนสูงเนิน

 • คุณสนั่น เดชอินทร์

 • คุณนันทิรา จำปากรวีร์

 • คุณอำพล อ่วมทอน

 • คุณรวิกร ขันตรี

 • คุณวิโรจน์ เรืองบุญสุข

 • คุณประเทือง สุทนต์

 • คุณชลอม แก้วแสงพิศุทธิ์

 • คุณผดุง กาภูคำ

 • คุณวิมล อร่ามแก้ว

 • คุณลัดดา จันทร์อ้น

 • คุณศิริภัสสร ผิวกลาง

 • คุณวิทยา ขยัน

 • คุณไพฑูรย์ ธาระยุติ

 • คุณศิริภัสสร จาดโห้

 • คุณเรณู สิริพรปรีดา

 • คุณเชตวรรณ มณีอินทร์

 • คุณเครือวัลย์ เปรมศรี

 • คุณมานพ สุไทย

 • คุณฉวีวรรณ ดีมา

 • คุณรัฐสฤษดิ์ เวฬุบรรณ

 • คุณปภาวี โลหะเวช

 • คุณเพลิน พุทธรักษา

 • คุณอธิกมาส ประสุข

 • คุณจุรัยรัตน์ พุทธรักษา

 • คุณพิเชษฐ์ ศรีเพียงจันทร์

 • คุณสุนทร เชื้อสิงห์

 • คุณจุฑามาศ เกษเงิน - คุณแสวงศิลป์ ผิวเงิน

 • คุณไพฑูรย์ ธาระยุติ - คุณปภาวี โลหะเวช

 • คุณสิริกาญจน์ ระวังรัมย์

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation