สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณปนัดดา - ด.ต.จำรัส ศิลา

 • คุณเจือทิพย์ - คุณวีระ แกล้วทนงค์

 • คุณโสภา - คุณศักดิ์อรัญ บรรณาลังค์

 • คุณนิภาพร - คุณขจร กำราบภัย

 • คุณจันทร์เพ็ญ ชูศรี

 • คุณณัฐพล - คุณเย็นฤดี พลแสน

 • คุณสาธินี - คุณธนกร เบ็ญนิปาร์

 • คุณมหภัฏ - คุณพัชรี ทัดศรี

 • คุณระวิวรรณ - คุณพงศกร วุฒิกรวาที

 • คุณธนวัฒน์ - คุณรัชดาพร วงศ์คุณานุสรณ์

 • คุณฉวีวรรณ - คุณสุรินทร์ ลอยสูง

 • คุณอภิชาติ - คุณน้ำผึ้ง สาระมูล

 • คุณสุเมธ – คุณวิภาพร ศรีเฉลียว

 • คุณจิตรา - คุณพรชนก พูนนารถ

 • คุณพชร จันทร์งาม

 • จ.ส.อ ชนะพล ชูถนอม

 • คุณบังอร - คุณกติพงษ์ วงค์สวัสดิ์

 • คุณไสนะ ตอแลมา

 • คุณบุญยเรศ - คุณรุ่งทิพย์ บุญยัง

 • คุณชบา - คุณนราชิด เย็นนพคุณ

 • คุณพิสิฎฐ์ - คุณธัญวรรณ เหมือนเมือง

 • คุณไกรพล พยุงผล

 • คุณประสงค์ เมิดจันทึก

 • คุณอรสุดา พงษ์เสรี

 • คุณเอกวิทย์ ทองผอม

 • คุณบุญโรม สอนสุภาพ

 • คุณยุทธเดช ยุวบูรณ์ - คุณแก้วกันยา ปริ่มผล

 • คุณธนากร - คุณฐิติภัทรา สอนสมนึก

 • คุณสมพร หล่าซิว - คุณลมุล เที่ยงผดุง

 • 3. คุณธัญญารักษ์ โกมลวัฒนะ

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation