สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณเบญจวรรณ พงศ์ธนวิสุทธิ์

 • คุณสมศรี - คุณธีรวัฒน์ ขาวล้วน

 • คุณลัดดา วิชารัตน์

 • คุณบุญนิศา เดอลาปาซ

 • คุณจำลอง - คุณวารุณี กุลดี

 • คุณธนกฤต - คุณสงกราน กมลภัทรสิทธิ

 • คุณโศภิษฐ์ ภูพาดทอง

 • คุณธีรวัฒน์ - คุณสมศรี ขาวล้วน

 • คุณเบญจวรรณ พงศ์ธนวิสุทธิ์

 • คุณมนต์ทิพย์ พงศ์ธนวิสุทธิ์

 • คุณสมพิศ - คุณวุฒิชัย ปกครอง

 • คุณจเร เขียวดอกน้อย

 • คุณภิรกร ภัทรกีรติกวิน

 • คุณลัดดา วิชารัตน์

 • คุณผุสดี - ดาบตรีธีระ แก้วมัฆวาน

 • คุณเผด็จ - คุณยุวพา ทองพร้าว

 • คุณวรินดา หอมนาน

 • คุณวิวิศน์ - คุณนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน

 • คุณบุษรา สุขวรรณา

 • Mr. Min Htun (มิสเตอร์ มินทุน), Mrs. Than Than Maw (มิสซิส ทัน-ทัน โมว)

 • คุณรุ่งโรจน์ โมราชาติ

 • คุณอิสรีย์ เหล่าศรีไพบูลย์

 • Yee Yee Wai

 • Mi Mi Naing

 • 1. คุณอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ - คุณเรียม วิไลลักษณ์

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation