สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณพัตร์ชัย เรือนสิทธิ์

 • คุณภาวดล นาสารีรัต

 • คุณพิทักษ์ เวียงสิมา

 • คุณณกรณ์ ไกรรณภูมิ

 • คุณจันษกร เจนสุธรรมา

 • คุณนวรัตน์ ไตรทิพย์พานิชย์

 • คุณชฎาพร ศรีพุทธา

 • คุณไพลิน ภมรวิสุทธิศักดิ์

 • คุณพิชัย คำน้อย

 • คุณปวีณวัชร์ - คุณปวีณรัตน์ สรรจารุธนาบูรณ์

 • คุณพีระวัฒน์ รัตนพัฒนากุล

 • คุณรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ

 • คุณพีรดนย์ เอื้อพงษ์พัน

 • คุณเกวลิน คอตแลนด์

 • คุณไพลิน ภมรวิสุทธิศักดิ์

 • คุณยงยุทธ - คุณนวรัตน์ ไตรทิพย์พาณิชย์

 • คุณวัชระ - คุณกันยาวีร์ พิทักษ์กำพล

 • 1. คุณพิชัย คำน้อย

 • 2. คุณชัยรัช จิรายุนรากุล

 • 3. คุณรวิชญ์ เทิดวงศ์

 • 1. คุณอมรรัตน์ ทองพรหม - คุณทวีทรัพย์ ทองพรหม

 • 2. ทพญ.ภัทรา สมพลพงษ์ - ทพ.จักรชัย สมพลพงษ์

 • 3. คุณสุรเกียรติ วงศ์วาสิน

 • 1. คุณชฎาพร ศรีพุทธา

 • 2. คุณณัฐนันท์ อนุเมธางกูร

 • 3. คุณนพมนต์ ธรรมสารสุนทร - คุณชนินทร์ เมธีวีรวงศ์

 • 1. คุณสงกรานต์ - คุณสุวรรณา เผ่าแก้ว

 • 2. ผศ.ดร.วลัย วัฒนะศิริ

 • 3. คุณสมโภช รัตนพัฒนากุล

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation