สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณรุ่งทิพย์ สันดี

 • คุณรัศมีแข แสนบุราณ

 • คุณจันทนา กาญจนพันธุ์

 • คุณวัชรินทร์ ติปากระพันธ์

 • คุณชุติกาญจน์ กิตติปัญญาพัฒน์

 • คุณสวาท จิตตวีระ

 • คุณภคมน กุศลพัฒน์

 • คุณวรรณภา โฆษิตจาตุรนต์

 • คุณจิดาภา นันทิสันติผล

 • คุณฑิตยา บัวทอง

 • คุณดวงใจ ศรีชัย

 • คุณทวี ไมตรีจิตร

 • คุณอัมพร ศิริสมบูรณ์

 • คุณอรุณี เนาวิรัฐ

 • คุณดวงเดือน จูสกุลวิจิตร

 • คุณภคมน กุศลพัฒน์

 • คุณวชิราภรณ์ เบญจาทิกุล

 • คุณดวงเดือน จูสกุลวิจิตร

 • คุณวิมลรัตน์ สุทธิกมลกิจ

 • คุณสมัย แซ่อึ้ง

 • คุณภาวนา วุฒิสุพงษ์

 • คุณจันทนา กาญจนพันธุ์

 • คุณสวาท จิตตวีระ

 • คุณบุญชัย โล่กันภัย

 • คุณคำปอน พันต้น, คุณพงษ์วัชรธรณ์ พันต้น

 • คุณสมาน เพิ่มศิลป์, คุณสืบพงษ์ พร้อมพวก

 • คุณสมาน เพิ่มศิลป์, คุณสืบพงษ์ พร้อมพวก

 • คุณจิตตวีร์ เอี่ยมประไพ, คุณวิบูลย์กิจ เอี่ยมประไพ

 • คุณวัชรินทร์ ติปากระพันธ์ - คุณวีรวงศ์ ศิริบรรณไพศาล

 • คุณสุเพียบ เปรือง - คุณศรีไท กราน

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation