สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณเบ็น แสงอัคคีธรรมธาร - คุณปรางทอง สวนสาลี

 • คุณปวริศร์ ชัยชะนะกิตติยศ

 • คุณรัฐชาตร์ บารมีปุญญพัฒน์

 • คุณกิตติทัต แก้วมณี

 • คุณถาวร จอมพล

 • คุณเธียรรัตน์ อริยพฤกษ์

 • คุณอรสุวีณ์ จุลมนัส

 • คุณพลรุ่งเรือง เพชรพงศ์ไชย

 • คุณวรินทร ชาญวิศณุรักษ์

 • คุณกฤษยาภัสรสร์ ขาวปทุมทิพย์

 • คุณวิชยุตฆ์ สิริยานนท์

 • คุณสุจิตรา เจริญภัทรเภสัช

 • คุณจุฑาลักษณ์ จันทร์สุวรรณ์

 • คุณสมลักษณ์ วงษ์ไทย

 • คุณธนเดช - คุณสุภาทิพย์ วงษ์วัฒนะ

 • คุณจุฑาลักษณ์ จันทร์สุวรรณ์

 • คุณรุ่งศรี อึ้งสมรรถโกษา

 • MR. PANG NHOEUN - MS.HENG SENG

 • คุณกิตติทัต แก้วมณี

 • คุณชลากร พานิชกิจ

 • คุณกนต์ธีร์ พิมุขชัยสิทธิ์

 • คุณศรีอัมพร เสถียรโสทร

 • คุณพรหมมาศ เอี่ยมโหมด - คุณวิไลพรรณ บุญสมวล

 • คุณคณกร - คุณนวภร พลีน้อย

 • คุณยอดมณี พลอยชู, คุณอำนาจ วงศ์ลาภสุวรรณ

 • คุณเบญจพร พิทยาผล, คุณประหยัด พิทยาผล

 • คุณชุลีกร ราชกิจ, คุณวรวิธ ทิมรอด

 • คุณจักรภัทร - คุณนัถนันต์ วงษ์วัฒนะ

 • คุณจุฑาลักษณ์ จันทร์สุวรรณ

 • คุณสุทธิกานต์ หาญวัฒนพงษ์

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation