สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณพลอยณิชชา อนันต์เรือง

 • คุณวิรุฬห์ ชลหาญ

 • คุณสงวน กีรติโฆษิต

 • คุณวชิรชัย คงชัย

 • คุณควรคิด แดงคงแก้ว

 • คุณปราโมทย์ คงชัย

 • คุณแสงชัย เปรมจิตปิยะพันธ์

 • คุณวิมุกดา ภูทับทิม

 • คุณภุชงค์ สุดสวาท

 • คุณจีระภา ชาญเดชรัตนะ

 • คุณทวีรัตน์ ธิติพัทธ์

 • คุณอวิรุทธิ์ สุภากุล

 • คุณประชุมพร ศรีสัจจัง

 • คุณณัฐมา พูลเกษมมงคล

 • คุณวีรภัทร ฉัตรอินทร์

 • คุณจุฬาภรณ์ ศรีสัจจัง

 • คุณประกาย สีปัด

 • คุณณกฤช สิริศุภกฤตกุล

 • คุณทนงศักดิ์ นาคราช

 • คุณณัฐฐิญา ศิริรัตนาชุติวัต

 • คุณชาญชัย เจ้ยชุม

 • คุณพิมพ์นารา จิรภาคย์ธนิกกุล

 • คุณอิทธิ ไทยประจง

 • คุณมนตรี ทัศนีย์ประภากร

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation