สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณสมชาย แสงวิชัยภัทร

 • คุณนงนุช บุวรรณ์

 • คุณอรรถพันธ์ จงจิรัฐิติกาล

 • คุณพิสุทธินี อภิสุทธิ์ธรรม

 • ภญ.มาลี บริบูรณ์

 • คุณยุวดี มาสิทธิโชค

 • คุณธนเดช เหมืองสิน

 • คุณภูวเนตุ บุวรรณ์

 • คุณจักกฤษณ์ ไพบูลย์รุ่งเรือง

 • คุณศุภชัย ฝ้ายป่าน

 • คุณธัญวัลย์ ธรรมปานหงษ์

 • คุณจินตนา ภัทรลังลอง

 • 1. คุณรุ่งนภา เณรศิริ

 • 2. คุณปวันรัตน์ พูนพิมลชาติ

 • 3. คุณธัญญรัตน์ แสนสุริวงศ์

 • 1. คุณเชาว์ดี วลิตธำรง

 • 2. คุณดิเรก รอดสวาสดิ์

 • 3. คุณพิมพ์มาดา สมบุญรุ่งเรือง

 • 1. คุณเจรนัยน์ ทรายเขียว

 • 2. คุณกรกนกพร คูณขุนทด

 • 3. คุณพิมพ์วรา ปิติธนวิวัฒน์

 • 1. คุณกฤตมงคล นามวงค์

 • 2. คุณพลอยณิชชา วราธรธนันต์ชัย

 • 3. คุณไอรินทร์ วราธรธนันต์ชัย

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation