สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณผกามาศ - คุณเฉลิมพล โคตบุตร

 • คุณวิมลรัตน์ จิมงคลกุล

 • คุณพรทิพย์  ปิ่นวัฒนา 

 • คุณปัทมา มหานาม, คุณชวชน กุลมา

 • คุณมณีรัตน์ ปัญญาทอง, คุณคงเดช ปัญญาทอง

 • คุณพัทธนันท์ ราชเสนา, คุณวิชัย บุญปก

 • คุณสนุก - คุณปรีชา ก๋าเงิน

 • คุณรัฐนันท์ ปิ่นวัฒนา

 • คุณสุณัฏฐ์ฐา - คุณสัจจา สุริยะชัยวัฒนะ

 • 1. คุณเสน่ห์  ศรีตองอ่อน

 • 1. คุณโสภา  ศรีตองอ่อน 

 • 2. คุณอริย์ธัช  เรืองกิตต์โชติ

 • 2. คุณปิยรัตน์  คำแก้ว

 • 3. คุณสังคม บำรุงราษฎร์

 • 3. คุณกัญญา บำรุงราษฎร์

 • 1. คุณณัฎฐ์ภัค แสงใส - คุณอำนาจ สิงห์มณี 

 • 2. คุณนรัณธภรณ์  ผลงาม

 • 3. คุณอำนาจ จันทร์คง - คุณพิชชาภา โพธิขำ

 • 1. คุณณิชพน - คุณชนกนันท์  ณัฐกิจศุภชา

 • 2. คุณพงษ์สวัสดิ์  สังข์ไชย - คุณฐานิตา  เทียมราช

 • 3. คุณพีระเมธ - คุณแก้วตา  พงศ์ทองเมือง

 • 1. คุณสุวรรณ์ - คุณสุภาณี โคตรชาดา

 • 2. คุณสมศักดิ์ - คุณประภาพร แพนุ้ย

 • 3. คุณสุวดี อรุณโชติ

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation