สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณณริดา วราสิทธิกร

 • คุณประชัน สีหาคุณ

 • คุณอิสรีย์ ธัญนพวิไล

 • คุณณริดา วราสิทธิกร

 • คุณภัคภร สิริเมธาพล

 • คุณอรชนินทร์ สารคุณ

 • คุณภูวษา วราสิทธิกร

 • คุณธนิดา อุดมอักษรภาดา

 • คุณปราณี เชยปทุม

 • 1. คุณภัคภร  สิริเมธาพล

 • 2. คุณอรชนินทร์  สารคุณ

 • 1. คุณธนิดา อุดมอักษรภาดา

 • 2. คุณณัฐธยาน์ สุริยาวิชญ์

 • 1. คุณฉวีวรรณ ศรีจรูญเรือง

 • 2. คุณสิริกร กนกวิรุฬห์

 • 1. คุณภัคภร สิริเมธาพล

 • 2. คุณวาสนา แก้วรักษา

 • 3. คุณวันวิสาข แก้วแกมทอง

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation