สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณนภาพร รุ่งเรือง

 • คุณยุวดี บุญครอง

 • คุณรินดา สุวรรณเทพ

 • คุณคณิต - คุณพรชนก เครือคงคา

 • คุณวีรวรรณ พรหมอุปถัมภ์

 • คุณวิภพ ม้วงไทยงาม

 • 1. คุณเนาวรัตน์ ไชยชมภู 

 • 2. คุณวรรณิก วิฑูรทิวัฒน์ 

 • 3. คุณเมธาวี หงส์วณิชย์กุล

 • 1. คุณกนกพร รุ่งเรือง

 • 2. คุณภิราพรรณ เทศน์ธรรม

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation