สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณจิรสุดา - คุณสงกรานต์ ชมศร

 • คุณสายรุ้ง - คุณบัวเรียน สิงครุธ

 • คุณเชวง คุณชยางกูร

 • คุณราฆพ - คุณวิไล หงศ์ลดารมภ์

 • คุณกมล - คุณวันเพ็ญ ตัณฑปุตตะ

 • คุณสุเณย์ - คุณลีลิน แก้วเกาะสะบ้า

 • คุณสุพัฒน์ ภัทรวรกุลวงศ์- คุณประภาภัทร รุจิระธนลักษณ์

 • คุณพรทิพย์ -ผศ.วิจิตร คงพูล

 • คุณสรกฤช - คุณนภภัค อังกิติตระกูล

 • คุณสุเทพ - คุณอุไร คู่สกุลนิรันดร์

 • คุณวราวุฒิ โกวิทธีรพงศ์ - คุณสายทิพย์ ตันสวัสดิ์

 • คุณวิศาล - คุณทัดดาว ปัญจโสภกุล

 • คุณถวิล โรจนวณิชชากร - คุณนภาวรรณ ธัญญเจริญ

 • คุณธวัชชัย - คุณนวลนภา ลิปิธร

 • คุณโสรส - คุณอุบลศรี วรสุทธิกา

 • คุณสำราญ - คุณเลิศอนงค์ จันศรีคง

 • นพ.ธนาเศรษฐ์ - คุณธัณย์จิรา พื้นชมภูจิรโชติ

 • คุณวันชัย - คุณดารณี รุ่งภูวภัทร

 • คุณขวัญตา สกนธวัฒน์ - คุณวีระพงษ์ รัตนพันธุ์ศรี

 • คุณนฤภร - คุณวรกร ระวิพงษ์

 • คุณณรุส มหัคฆพงศ์ - คุณสมรศรี คลังสุภาวิพัฒน์

 • คุณสุภาพร - คุณธวัชชัย อินทร์ขาว

 • คุณประภาคาร - คุณจริยา เมืองมั่น

 • คุณสุวรรณ - คุณเอกภพ เลิศรุ่งอรุณ

 • ผศ.ดร. พรทิพย์ อัจจิมารังษี, ดร.พงษ์ศักดิ์ อัจจิมารังษี

 • คุณนิรมล เวโรจนกุล, คุณสำราญ อุ่นยวง

 • คุณวรภพ ธาวงค์, พญ. ฐิติพร ธาวงค์

 • คุณรชยา กุลดารมย์

 • นพ.บัลลังก์ - คุณคัครางค์ เอกบัณฑิต

 • คุณนิยต พันธุ์สบาย - คุณธัญญรัตน์ ปัญญาวรเกียรติ

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation