กลับไปยังเว็บไซต์หลัก  
สารจากประธานสมาพันธ์        ภาพรวมจรรยาบรรณขายตรง        หลักจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงไทย        คำสัญญาต่อผู้บริโภค
คำสัญญาต่อผู้จำหน่ายอิสระ        ถาม-ตอบตามสถานการณ์        ถามตอบ        ผู้บริหารกฎจรรยาบรรณ        รับข้อร้องเรียน

รับข้อร้องเรียน

สมาคมการขายตรงไทยและบริษัทสมาชิกของสมาคมยึดมั่นใน “จรรยาบรรณการขายตรงโลก” และพร้อมที่จะดำเนินการให้ความคุ้มครองต่อผู้บริโภค ผู้จำหน่ายอิสระ และบริษัทสมาชิกอย่างเป็นธรรม ดังนั้น หากท่านประสงค์จะร้องเรียนในเรื่องการผิดกฎจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับผู้จำหน่ายอิสระซึ่งดำรงคุณสมบัติในบริษัทสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทย หรือที่เกี่ยวกับบริษัทสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทย สามารถส่งรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
     • วันที่และรายละเอียดของข้อร้องเรียน
     • ชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
     • รายละเอียดของสถานการณ์ และระบุข้อกำหนดที่ล่วงละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณของสมาคมการขายตรงไทย (ถ้าเป็นไปได้)
     • จำนวนและราคาสินค้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการซื้อ-ขายสินค้า พร้อมทั้งแนบเอกสารอ้างอิงประกอบมาด้วย
     • ข้อมูลในความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น
     • ผลและการตอบรับจากผู้ได้รับการร้องเรียนหรือกลุ่มบุคคล ในการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น
     • สถานการณ์ของข้อร้องเรียนในขณะนั้น
     • ท่านต้องการให้การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนมีผลลัพธ์ออกมาอย่างไร

โดยส่งข้อร้องเรียนมาที่ :
สมาคมการขายตรงไทย
หมู่บ้านเดอะพาราไดซ์ เลขที่ 48/49 หมู่ที่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
E-mail: sukanda@tdsa.org

ผู้บริหารกฎจรรยาบรรณ
E-mail : tdsa.code@gmail.com

Copyright © 2017 Thai Direct Selling Association. All Rights Reserved